The London Cosmetic Clinic

Dr Salinda Johnson

Telephone
Accutite
Body-FX
Bodytite
Cellutite
Diolaze
DiolazeXL
Evoke
Evolve
Facetite
Forma
FormaV
Fractora
FractoraV
Lumecca
MiniFX
Morpheus8
Necktite
Plus
V-Laze
Votiva
Yes
No
Yes
Yes
No
No
No
No
Yes
Yes
No
No
No
No
No
Yes
Yes
No
No
No

2nd Floor, 4 Harley St, Marylebone, London W1G 9PB